lut 9

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy sprzedanej – rękojmia po 25 grudnia 2014 r. w pigułce.

Tags: , ,

Postanowiłem zamieścić w pigułce najważniejsze informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy, jakie uległy zmianie na skutek nowelizacji kodeksu cywilnego w dniu 25 grudnia 2014 r. Wszystko co Państwu będzie potrzebne w tym temacie, znajduje się na tej stronie.

 1. W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, wprowadzająca w życie zapisy dyrektywy 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie konsumentów.
 2. Z uwagi na powyższe, znowelizowano m.in. art. 556 k.c. wprowadzając ogólne określenie odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego z tytułu rękojmi. Istotą bowiem wady fizycznej jest to, że wystąpienie wady uwidacznia się w przypadku niezgodności towaru z treścią umowy sprzedaży. Inaczej mówiąc rękojmią objęte są te cechy rzeczy (lub ich brak), które objęte zostały umową sprzedaży. Ciężar stwierdzenia czy rzecz sprzedana posiada wady fizyczne jest przesunięta na właściwość, jaką rzecz powinna posiadać ze względu na jej przeznaczenie lub, która powinna wynikać bezpośrednio z treści umowy sprzedaży.
  Sprzedawca w związku z powyższym ponosi ryzyko odpowiedzialności za zapewnienia składane np przez producenta rzeczy. Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy wymaga wykazania przez niego

  • braku wiedzy nt treści publicznego zapewnienia producenta,
  • niemożliwość oczekiwania konkretnie od sprzedawcy takiej wiedzy,
  • zapewnienie producenta o istnieniu określonych właściwości nie miało wpływu na zakup rzeczy przez konsumenta,
  • przed zawarciem umowy sprzedaży sprostowano treść producenta.
 3. Zmianie uległy terminy, po których wygasały uprawnienia z tytułu rękojmi. Obecnie terminy zostały wydłużone i w związku z powyższym konsument ma 2-letni termin na zgłoszenie uprawnienia z tytułu rękojmi, licząc od dnia kiedy rzecz została kupującemu wydana oraz 5-letni termin, gdy chodzi o wady nieruchomości.
 4. Terminy przedawnienia roszczenia, w przypadku konsumentów, uległy wydłużeniu i nie mogą upłynąć przed terminem przewidzianym na zgłoszenie wady fizycznej rzeczy.
 5. W przypadku dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień dotyczących rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia sprawy – art. 568 par. 4 k.c.
 6. W przypadku gdy kupującym jest konsument, domniemanie wadliwości wynika wprost z art. 556 (2) k.c. Ciężar dowodu spoczywa zatem na sprzedawcy, który musi wykazać, że wada lub jej przyczyna nie istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 7. Wprowadzono zasadę roszczenia regresowego na postawie art. 576 (1) k.c., w ramach której sprzedawca który poniósł szkodę na skutek wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, może żądać jej naprawienia od poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa. Sprzedawcy w tym wypadku przysługuje krótki 6-cio miesięczny termin na dochodzenie kosztów poniesionej szkody, liczony od dnia poniesienia przez uprawnionego kosztów w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta, nie później niż w dniu, w którym sprzedawca powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta.

Mikołaj Mrowiec

Adw. Mikołaj Mrowiec - Studiowałem prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz informatykę na Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Obecnie wykonuję zawód adwokata. Specjalizuję się w tematyce szeroko pojętego prawa internetu, prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem regulacji mających znaczenie w obrocie gospodarczym. Prowadzę własną Kancelarię Adwokacką oraz współpracuję z dwoma innymi Kancelariami w zakresie obslugi prawnej osób fizycznych oraz spółek. Zachęcam Państwa do nawiązania współpracy z moją Kancelarią. W mojej pracy staram się aby moja pomoc była szybka i przejrzysta, zaś jej efekt skuteczny.