,

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy sprzedanej – rękojmia po 25 grudnia 2014 r. w pigułce

by

Sklep

Postanowiłem zamieścić w pigułce najważniejsze informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy, jakie uległy zmianie na skutek nowelizacji kodeksu cywilnego w dniu 25 grudnia 2014 r.

Wszystko co Państwu będzie potrzebne w tym temacie, znajduje się na tej stronie.

 1. W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, wprowadzająca zapisy dyrektywy 2011/83/UE w sprawie konsumentów.
 2. Z uwagi na powyższe, znowelizowano m.in. art. 556 k.c. wprowadzając ogólne określenie odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego z tytułu rękojmi. Istotą bowiem wady fizycznej jest to, że wystąpienie wady uwidacznia się w przypadku niezgodności towaru z treścią umowy sprzedaży. Inaczej mówiąc rękojmią objęte są te cechy rzeczy (lub ich brak), które objęte zostały umową sprzedaży. Ciężar stwierdzenia czy rzecz sprzedana posiada wady jest przesunięta na właściwość, jaką rzecz powinna posiadać ze względu na jej przeznaczenie.
  Sprzedawca w związku z powyższym ponosi ryzyko odpowiedzialności za zapewnienia składane np przez producenta rzeczy. Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy wymaga wykazania przez niego
  • braku wiedzy nt treści publicznego zapewnienia producenta,
  • niemożliwość oczekiwania konkretnie od sprzedawcy takiej wiedzy,
  • zapewnienie producenta o istnieniu określonych właściwości nie miało wpływu na zakup rzeczy przez konsumenta,
  • przed zawarciem umowy sprzedaży sprostowano treść producenta.
 3. Zmianie uległy terminy, po których wygasały uprawnienia z tytułu rękojmi. Uległy one wydłużeniu. W związku z powyższym konsument ma 2-letni termin na zgłoszenie uprawnienia z tytułu rękojmi, od dnia kiedy rzecz została kupującemu wydana. Termin 5-letni dotyczy sytuacji, gdy chodzi o wady nieruchomości.
 4. Terminy przedawnienia roszczenia, w przypadku konsumentów, uległy wydłużeniu i nie mogą upłynąć przed terminem przewidzianym na zgłoszenie wady fizycznej rzeczy.
 5. W przypadku dochodzenia przed sądem uprawnień dotyczących rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia sprawy – art. 568 par. 4 k.c.
 6. W przypadku gdy kupującym jest konsument, domniemanie wadliwości wynika wprost z art. 556 (2) k.c. Ciężar dowodu spoczywa na sprzedawcy, który musi wykazać, że wada nie istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 7. Wprowadzono zasadę roszczenia regresowego na postawie art. 576 (1) k.c., w ramach której sprzedawca który poniósł szkodę na skutek wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, może żądać jej naprawienia od poprzednich sprzedawców. Sprzedawcy w tym wypadku przysługuje krótki 6-cio miesięczny termin na dochodzenie kosztów poniesionej szkody. Termin ten liczymy od dnia poniesienia przez uprawnionego kosztów w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta.