Prawo cywilne – umowy, spadki, odszkodowania, wierzytelności

Prawo cywilne jest gałęzią prawa regulującą stosunki między podmiotami prawa prywatnego.
Oznacza to, że normy prawa cywilnego regulują stosunki między podmiotami autonomicznymi, czy podmiotami mogącymi samodzielnie kształtować relacje między sobą.
W prawie cywilnym nie występuje charakterystyczny dla prawa publicznego stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu podmiotowi.

Zgodnie z przyjętą systematyką uważa się, że prawo cywilne dzieli się na wiele mniejszych podgałęzi:

 • część ogólną – reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego;
 • prawo rzeczowe – odnoszące się do rzeczy – nieruchomości, przedmiotów itp.;
 • prawo zobowiązań – zawierające normy prawa majątkowego o charakterze względnym, prawo kontraktowe – umowy;
 • prawo spadkowe – zawierające normy prawa dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne osoby;
 • prawo rodzinne – reguluje stosunki prawnorodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny.

Moja Kancelaria Adwokacka zajmuję się całościową obsługą osób fizycznych oraz osób prawnych z zakresu problemów prawnych objętych m.in. normami prawa cywilnego. Kancelaria współpracuje z jedną z renomowanych Kancelarii notarialnych w Warszawie. Rozwiązujemy Państwa problemy od A do Z.
Usługi Kancelarii obejmują m.in. sprawy z zakresu:

 • spadkobranie – nabycie spadku krok po kroku, postępowanie spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku, obalanie ważności testamentu, sporządzenie testamentu, podział spadku krok po kroku, podział majątku spadkowego, dziedziczenie nieruchomości, prawo do zachowku, wysokość zachowku, przedawnienie roszczenia o zachowek itp.;
 • zniesienie współwłasności i podział nieruchomości – zniesienie współwłasności nieruchomości w związku z ustaniem małżeństwa jak również z powstałego z innych tytułów prawnych (dziedziczenia, wspólne nabycie nieruchomości itp.);
 • służebności gruntowych, osobistych, przesyłu – kwestie odszkodowań oraz ustanowienie służebności itp.;
 • zarząd rzeczą wspólną, problemów związanych z brakiem ponoszenia przez innych współwłaścicieli kosztów utrzymania rzeczy wspólnej itp.;
 • zasiedzenie nieruchomości – prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia nieruchomości, przesłanki zasiedzenia nieruchomości;
 • pozew o zapłatę – wezwania do zapłaty, wnoszenie i popieranie przed sądem pozwów o zapłatę w postępowaniu zwyczajnym, upominawczym oraz nakazowym, dochodzenie należności z weksli, prowadzenie postępowań mających na celu windykację należności od dłużników itp.;
 • prawo umów – sporządzanie wszelakich umów, kontraktów, opiniowanie umów otrzymanych od klienta itp.;
 • odszkodowania – prowadzenie spraw o odszkodowanie z różnych tytułów prawnych kolizje komunikacyjne, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, zalanie mieszkania, wady powstałe na skutek niewłaściwie przeprowadzonych remontów i napraw, szkody na osobie, błędy w sztuce lekarskiej itp.;
 • nienależyte wykonanie umów, roszczenia gwarancyjne oraz rękojmia;
 • powództwa przeciw egzekucyjne;
 • skarga na czynności komornika – pomoc prawna świadczona dłużnikom w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, kwestie błędnie wyliczonych kosztów postępowania przez komorników itp.;
 • podział majątku po ustaniu małżeństwa – jakie są przesłanki nierównego podziału majątku, wniosek o ustalenie nierównego podziału majątku po rozwodzie;
 • eksmisja – prowadzenie spraw o eksmisje, spory z umów najmu itp.;