listopad 13

Mam problem z wykonawcą strony internetowej.

Mam problem z wykonawcą strony internetowej.

Najczęstszy przypadek z jakim spotykam się w swojej pracy zawodowej adwokata.
Z projektantami i wykonawcami stron i serwisów internetowych jest jak z każdym rzemieślnikiem. Często zdarza się, że trafiamy na osobę, która podaje się za profesjonalistę a w rzeczywistości nią nie jest. Rodzi to wiele komplikacji. Dzieło, które zamówiliśmy często nie spełnia naszych wymagań lub wypełnione jest ogromną ilością błędów i niedoróbek. Często sami jesteśmy sobie winni. Bowiem umowy na wykonanie serwisów internetowych są spisywane na kolanie lub bierzemy szablony z internetu, które w większości nie spełniają podstawowych wymagań stawianych tego typu dokumentom. Ponadto, nie opisujemy w umowach naszych oczekiwań, co powoduje problemy w późniejszym dochodzeniu naszych praw i przedstawianiu przed sądem, jakie były nasze oczekiwania i jak wygląda rzeczywistość.

Tak na prawdę całość sprowadza się do dwóch elementów, na które należy reagować w ten sam sposób. Albo serwis nie jest wykonany w terminie, albo nie działa tak jak powinien lub jest wadliwie wykonany. Zarówno w pierwszym jak i drugim wypadku pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest pisemne wezwanie wykonawcy do wykonania lub prawidłowego wykonania dzieła i wskazanie mu w tym celu stosownego terminu. termin ten nie może być zbyt krótki i liczy się od dnia, kiedy wykonawca nasze pismo odbierze.

Jeżeli po upływie wyznaczonego terminu nie doszło do realizacji naszego zamówienia możemy od umowy odstąpić. W takim wypadku, wykonawca zobowiązany jest zwrócić nam pieniądze, my zaś zwracamy mu wykonaną przez niego stronę. Oczywiście odstąpienie od umowy nie jest jedynym rozwiązaniem, tylko jednym z kilku powszechnie stosowanych. Jeżeli znajdują się Państwo w takiej sytuacji i szukają najkorzystniejszego rozwiązania, proszę o kontakt. Zawodowo zajmuję się takimi sprawami i na pewno po wspólnej rozmowie i poznaniu Państwa priorytetów znajdziemy wyjście z sytuacji,

październik 26

Licencje Creative Commons

Zawód adwokat i specjalizacja w prawie nowych technologii oraz prawie autorskim związane są ściśle z koniecznością redagowania i opiniowania różnego rodzaju licencji. Licencją najogólniej mówiąc jest pisemna umowa pomiędzy twórcą utworu – licencjodawcą, a osobą uprawnioną na jej podstawie do korzystania z w/w utworu – licencjobiorcą. Za ich pomocą można udostępniać utwór objęty prawami autorskimi.

Od pewnego czasu osoby udostępniające swoje utwory w postaci tekstów, grafik czy muzyki (z wyłączeniem programów komputerowych) korzystają z bezpłatnych licencji Creative Commons.
Popularność tego typu licencji związana jest bezpośrednio z ich przejrzystością i łatwością dopasowania ich treści do wymagań autora.
Organizacja Creative Commons udostępnia bowiem na swojej stronie internetowej narzędzie pozwalające w łatwy sposób wygenerować dla nas taką licencję, po uprzednim podaniu kilku niezbędnych dla jej określenia informacji.
Istnieje sześć podstawowych rodzajów zapisów licencyjnych Creative Commons:
• Uznanie autorstwa
• Uznanie autorstwa – Użycie Niekomercyjne
• Uznanie autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na tych samych warunkach
• Uznanie autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez utworów zależnych
• Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach – Bez utworów zależnych
• Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych.
Uznanie autorstwa pozwala na korzystanie z określonych w licencji pól eksploatacji utworu pod warunkiem, że licencjobiorca umieszczał będzie informację o twórcy. Użycie niekomercyjne zabrania nam wykorzystywania utworu w celach związanych z prowadzaną działalnością gospodarczą, a zapis Bez utworów zależnych ogranicza nasze uprawniania o jakąkolwiek zmianę utworu objętego licencją czy tworzenie na jego podstawie utworów pochodnych.
Udostępnianie Na tych samych warunkach zaś umożliwia nam dalsze rozpowszechnianie utworu, pod warunkiem jednak, że będziemy to czynić na podstawie takiej samej licencji jak licencja którą nabyliśmy lub której staliśmy się stroną.

Tworzenie licencji jest banalnie proste i sprowadza się do wyboru na stronie organizacji Creative Common określonych zapisów licencyjnych wskazanych powyżej. Po podaniu danych autora i podstawowych informacji dotyczących naszego utworu licencja jest generowana dla nas automatycznie. Sama licencja składa się z trzech tzw. Warstw. Pierwsza jest zaszyta w kodzie i informuje inne oprogramowanie o rodzaju licencji, druga warstwa jest generowana na podstawie podanych przez nas informacji i określa podstawowe prawa i założenia licencji, trzecia zaś warstwa jest zbiorem prawniczych sformułowań i klauzul przedstawiających kształt licencji.
Ciekawą innowacyjnością jest oddzielny tekst streszczający odbiorcy licencji jej treść w sposób przejrzysty i przystępny dla odbiorcy niemającego przygotowania prawniczego.

Licencje otwarte Creative Commons są szansą na rozwój małych podmiotów takich jak miłośnicy fotografii czy dj’e do szerszego zaistnienia na rynku i promocji własnej twórczości w sieci Internet.

W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji.