,

Licencje Creative Commons

by

Idea

Czym są Licencje Creative Commons?

Zawód adwokat i specjalizacja w prawie nowych technologii oraz prawie autorskim związane są ściśle z koniecznością redagowania i opiniowania licencji. Licencją jest pisemna umowa pomiędzy twórcą utworu – licencjodawcą, a osobą uprawnioną na jej podstawie do korzystania z w/w utworu – licencjobiorcą. Za ich pomocą można udostępniać utwór objęty prawami autorskimi.

Od pewnego czasu osoby udostępniające swoje utwory w postaci tekstów lub grafik czy muzyki korzystają z bezpłatnych licencji Creative Commons.
Popularność tego typu licencji związana jest bezpośrednio z ich przejrzystością i łatwością dopasowania ich do własnych wymagań.
Organizacja Creative Commons udostępnia na swojej stronie internetowej narzędzie pozwalające w łatwy sposób wygenerować dla nas taką licencję. W tym celu należy podać kilka niezbędnych dla jej określenia informacji.
Istnieje sześć podstawowych rodzajów zapisów licencyjnych Creative Commons:

  • Uznanie autorstwa
  • Użycie Niekomercyjne
  • Uznanie autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na tych samych warunkach
  • Uznanie autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez utworów zależnych
  • Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach – Bez utworów zależnych
  • Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych.

Uznanie autorstwa pozwala na korzystanie z określonych w licencji pól eksploatacji utworu pod warunkiem, że licencjobiorca umieszczał będzie informację o twórcy. Użycie niekomercyjne zabrania nam wykorzystywania utworu w celach związanych z prowadzaną działalnością gospodarczą. Zapis „Bez utworów zależnych” ogranicza nasze uprawniania o jakąkolwiek zmianę utworu objętego licencją czy tworzenie na jego podstawie utworów pochodnych.
Udostępnianie „Na tych samych warunkach” umożliwia nam dalsze rozpowszechnianie utworu, jednakże tylko wtedy, gdy będziemy to czynić na podstawie takiej samej licencji jak licencja którą nabyliśmy lub której staliśmy się stroną.

Tworzenie licencji jest banalnie proste i sprowadza się do wyboru na stronie organizacji Creative Common określonych zapisów licencyjnych wskazanych powyżej. Po podaniu danych autora i podstawowych informacji dotyczących utworu licencja generuje się automatycznie. Sama licencja składa się z trzech tzw. Warstw. Pierwsza informuje inne oprogramowanie o rodzaju licencji.Druga określa podstawowe prawa i założenia licencji. Trzecia zaś warstwa jest zbiorem prawniczych sformułowań i klauzul przedstawiających kształt licencji.
Ciekawą innowacyjnością jest oddzielny tekst streszczający odbiorcy licencji jej treść w sposób przejrzysty i przystępny dla odbiorcy niemającego przygotowania prawniczego.

Licencje otwarte Creative Commons są szansą na rozwój małych podmiotów takich jak miłośnicy fotografii czy dj’e. Ułatwiają one szersze zaistnienie na rynku i promocję własnej twórczości w sieci Internet.

W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji.