Luty 12

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – czyli kupujemy spółkę i inne prawne aspekty planowanych zmian.

W Polsce szykuje się rewolucja. Nasz ustawodawca zapragnął, zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zwiększyć efektywność narzędzi służących do wymierzania sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej. Najprościej chodzi zapewne o karuzele VATowskie i tzw. spółki słupy.

W obecnej sytuacji prawnej podstawą odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest wyrok skazujący osobę fizyczną za przestępstwo i powiązanie czynu będącego przedmiotem tegoż przestępstwa z podmiotem zbiorowym np. popełnienie przestępstwa przez osobę fizyczną działająca w imieniu lub interesie podmiotu zbiorowego lub przestępstwa popełnionego przez osobę dopuszczoną do działania w wyniku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osoby reprezentujące np podmiot zbiorowy. Nowy projekt ustawy definitywnie zmienia ten kierunek. Bowiem zgodnie z jego założeniami podmiot zbiorowy ponosi odpowiedzialność niezależnie od uprzedniej karalności osób fizycznych. Projektem zmian objęto zachowania własne podmiotu zbiorowego wyczerpujące znamiona czynu zabronionego.

Nie każdy jednak sobie zdaje sprawę z nadchodzących zmian. Dotychczas bowiem bardzo rzadko zdarzało się, żeby to właśnie podmiot zbiorowy ponosił odpowiedzialność karną. Dobrze, tylko czym właściwie jest podmiot zbiorowy? Podmiotem zbiorowym jest chociażby osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Zatem za podmiot zbiorowy uważamy wszelkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne spółki takie jak, spółka jawna, komandytowa, komandytowo akcyjna, partnerska, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia itd.

W tym miejscu dochodzimy do sedna sprawy – przedmiot zbiorowy, jak chociażby spółka, może być podmiotem postępowania karnego na gruncie nowej ustawy. Co więcej, podmiotowi takiemu grożą kary wymienione enumeratywnie w art. 15 projektu ustawy – kary pieniężne jak i rozwiązanie podmiotu zbiorowego. Ponadto ustawodawca określił szeroki katalog środków karnych w których należałoby wymienić chociażby zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, nawiązkę, obowiązek naprawienia szkody czy zakaz promocji lub reklamy a skończywszy na przepadku mienia lub korzyści majątkowych albo i ich równowartości.

Z uwagi na fakt dość dużej odpowiedzialności podmiotu zbiorowego należałoby się zastanowić nad kwestią odpowiedzialności następców prawnych takiego podmiotu. W przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia takiego podmiotu zbiorowego odpowiedzialność ponosi następca prawny – podmiot wstępujący w prawa i obowiązku podmiotu zbiorowego podlegającego połączeniu, podmioty zbiorowe, które przejęły chociażby część praw i obowiązków podmiotu dzielonego lub podmiot powstały w wyniku przekształcenia podmiotu zbiorowego. Co więcej wprowadzono zasadę stosowaną od dawna przez urzędy skarbowe naliczające kary z tytułu zaniżenia wartości rzeczy sprzedanej – w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa podmiotu zbiorowego lub większości jego składników pod tytułem darmym lub za cenę rażąco odbiegającą od wartości rynkowej przedsiębiorstwa lub jego składników, nabywca jest solidarnie odpowiedzialny z podmiotem zbiorowym do zapłaty kary pieniężnej lub nawiązki za czyn popełniony przed dniem dokonania przeniesienia własności.

Z odpowiedzialności jest zwolniony podmiot, który wykaże, że nie posiadał wiedzy o czynie zabronionym będącym podstawą odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł takiej wiedzy uzyskać. Zatem przestrzegam potencjalnych kupców spółek za złotówkę przed niesprawdzaniem przeszłości nabywanych spółek.

Warto nadmienić, że podmiot zbiorowy może odpowiadać na podstawie proponowanego projektu ustawy, za działanie lub zaniechanie własnego organu lub umyślne działanie lub zaniechanie członka takiego organu. Odpowiedzialność została również poszerzona, i to w bardzo niebezpiecznym dla przedsiębiorców kierunku, za przestępstwa popełnione przez osoby zatrudnione jak również podwykonawców, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z podmiotem zbiorowym, a podmiot zbiorowy uzyskał z tego tytułu chociażby pośrednio korzyść majątkową (dobrym przykładem jest karuzela VATowska lub podwykonawcy nie regulujący swoich zobowiązań wobec swoich podwykonawców jeżeli wykonują oni pracę z której chociażby pośrednio podmiot zbiorowy otrzymuje jakiekolwiek korzyści).

Podmiot zbiorowy może zwolnić się z odpowiedzialności podobnie jak podmiot wskazany przeze mnie dwa akapity powyżej – poprzez zachowanie należytej staranności, pomimo zachowania której podmiot zbiorowy nie wszedł w posiadanie informacji o możliwym usiłowaniu lub popełnieniu czynu zabronionego przez podmioty wymienione powyżej. Kluczem zatem do zabezpieczenia podmiotów zbiorowych przed odpowiedzialnością są stosowne procedury i regulaminy, a także jasny i klarowny podział obowiązków i odpowiedzialności w podmiocie zbiorowym. Tylko zachowanie tych reguł ostrożności pozwala w należyty sposób zabezpieczyć interes podmiotu zbiorowego w przypadku wejścia proponowanej ustawy w ramy obowiązującego w Polsce porządku prawnego.

Październik 29

VerpackG – problemy z rejestracją

Postanowiłem napisać ten krótki artykuł z uwagi na problemy z jakimi spotykam się na codzień, współpracując z moimi klientami.

Polscy przedsiębiorcy przestraszyli się nowego prawa, ale czy ono jest nowe? Niekoniecznie, bowiem już dotychczas Niemcy obligowali przedsiębiorców sprzedających na ich terenie produkty, skierowane do konsumentów, do zawarcia stosownych umów z podmiotami zajmującymi się de facto zbiórką i odzyskiem opakowań. Wiedza polskich przedsiębiorców na ten temat jest nijaka lub żadna. A szkoda, bo grożąca za brak umowy ze stosownym podmiotem kara wynosi 50 000 EUR.

Co więcej, chcąc się zarejestrować w systemie LUCID i być gotowym na nowe obowiązki od 2019 r. trzeba w procesie rejestracji wskazać zawarcie stosownej umowy z jednym z kilku działających na terenie Niemiec podmiotów prowadzących system zbiórki i odzysku opakowań. Sama rejestracja w takim systemie nie jest trudna i związana jest z podaniem ilości planowanych do wprowadzenia na rynku niemieckim opakowań. Koszty w przypadku niedużych ilości wynoszą circa kilkadziesiąt EUR.

Najciekawsze jest również to, że polscy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że system LUCID wprowadzony na terenie Niemiec jest odpowiedzią na ogólny obowiązek panujący w UE związany z gospodarką opakowaniami. Polska jest członkiem UE od 2004 r. i również na terenie naszego kraju funkcjonuje podobny system.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stosowny rejestr znajduje się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/web/. W przypadku braku rejestracji w przedmiotowym rejestrze narażamy się na karę grzywny.

Październik 16

VerpackG nowe niemieckie prawo opakowaniowe.

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać VerpackG czyli nowe niemieckie prawo dotyczące opakowań. Prawo to nie dotyczy tylko obywateli i mieszkańców Niemiec, ale każdego podmiotu, w tym również polskich sklepów internetowych, sprzedającego swoje produkty konsumentom z terenu Niemiec.

Ale zaraz zaraz, o co tu właściwie chodzi?

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W Niemczech od 1 stycznia 2019 r. zacznie działać urząd centralny prowadzący rejestr opakowań LUCID (oznaczającym transparentny). Każdy podmiot wprowadzający na rynek niemiecki, skierowany do konsumentów, jakikolwiek produkt opakowany, zmuszony jest zarejestrować przedmiotowe opakowanie w powyższym rejestrze. Ma to na celu sprawowanie przez urząd nadzoru nad ilością wprowadzonych na rynek opakowań, a także nad ich odzyskiem – recyklingiem. Towar sprzedawany w opakowaniu, które nie zostało zarejestrowane w rejestrze nie może być dystrybuowany na terenie Niemiec.

Czy mnie to też dotyczy?

Jeśli sprzedajesz towar do Niemiec jako przedsiębiorca, to jest duża szansa, że tak. Ustawa wskazując opakowanie nie wymienia tylko opakowań w których dany towar został zapakowany przez producenta ale również wskazuje na opakowania służące do wysyłania towaru oraz ich wypełnienia. Zatem, jeżeli sprzedajesz przez swój sklep internetowy nowy telewizor marki X pewnemu Niemcowi z Dolnej Saksonii po 1 stycznia 2019 r. upewnij się, że producent zarejestrował opakowanie tego telewizora w rejestrze LUCID, a ty sprzedajesz je w oryginalnym kartonie. Inaczej powinieneś zarejestrować opakowanie w rejestrze LUCID. Obowiązek ten w szczególności dotyczy firm, kupujących z państwa środka wszelakie towary, brandujących je w Polsce własnym logiem i sprzedających m.in. do Niemiec oraz przepakowywaczy, którzy przepakowują towary w Polsce i odsprzedają je do Niemiec.

Dotyczy… jak to załatwić?

Rejestrację można wykonać za pomocą Internetu. Należy pamiętać o tym, że rejestracja to nie wszystko. Bowiem zaistnienie w systemie skutkuje koniecznością zgłaszania urzędowi ilości opakowań wprowadzanych do obrotu na terenie Niemiec. Większe podmioty, obracające ilością opakowań wprowadzanych do obrotu, przewyższającą limity zwolnień, muszą dodatkowo składać deklaracje kompletności, czyli faktycznej ilości wprowadzonych w poprzednim roku opakowań. Deklarację składa się do 15 maja kolejnego roku za rok poprzedni.

Zbyt skomplikowane, co mi grozi jeśli nie spełnię tego obowiązku?

Niemcy nigdy nie byli wyrozumiali w stosunku do Polaków. Za brak rejestracji w systemie, w przypadku sprzedaży produktów opakowanych konsumentom na terenie Niemiec, w najgorszym wypadku grozi kara w kwocie do 200 000 EURO.

Przekonał mnie Pan. Jak dokonać rejestracji?

Rejestracja jest bardzo prosta. Ustawodawcy ograniczyli obowiązki producenta niezbędne minimum. Jest to proces czysto elektroniczny.

Aby dokonać rejestracji, należy wykonać dwa kroki:

  1. Poproś o dostęp do danych dla LUCID
  2. Wprowadź dane rejestracyjne.

Aby poprosić o dostęp, wejdź na stronę: https://www.verpackungsregister.org gdzie znajdziesz przycisk do rejestracji w rejestrze LUCID. Tam wpisujesz nazwę firmy, która ma być zarejestrowana, jako naturalną osoba upoważniona do reprezentowania, adres e-mail i hasło.

VerpackG infografika

Listopad 13

Mam problem z wykonawcą strony internetowej.

Mam problem z wykonawcą strony internetowej.

Najczęstszy przypadek z jakim spotykam się w swojej pracy zawodowej adwokata.
Z projektantami i wykonawcami stron i serwisów internetowych jest jak z każdym rzemieślnikiem. Często zdarza się, że trafiamy na osobę, która podaje się za profesjonalistę a w rzeczywistości nią nie jest. Rodzi to wiele komplikacji. Dzieło, które zamówiliśmy często nie spełnia naszych wymagań lub wypełnione jest ogromną ilością błędów i niedoróbek. Często sami jesteśmy sobie winni. Bowiem umowy na wykonanie serwisów internetowych są spisywane na kolanie lub bierzemy szablony z internetu, które w większości nie spełniają podstawowych wymagań stawianych tego typu dokumentom. Ponadto, nie opisujemy w umowach naszych oczekiwań, co powoduje problemy w późniejszym dochodzeniu naszych praw i przedstawianiu przed sądem, jakie były nasze oczekiwania i jak wygląda rzeczywistość.

Tak na prawdę całość sprowadza się do dwóch elementów, na które należy reagować w ten sam sposób. Albo serwis nie jest wykonany w terminie, albo nie działa tak jak powinien lub jest wadliwie wykonany. Zarówno w pierwszym jak i drugim wypadku pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest pisemne wezwanie wykonawcy do wykonania lub prawidłowego wykonania dzieła i wskazanie mu w tym celu stosownego terminu. termin ten nie może być zbyt krótki i liczy się od dnia, kiedy wykonawca nasze pismo odbierze.

Jeżeli po upływie wyznaczonego terminu nie doszło do realizacji naszego zamówienia możemy od umowy odstąpić. W takim wypadku, wykonawca zobowiązany jest zwrócić nam pieniądze, my zaś zwracamy mu wykonaną przez niego stronę. Oczywiście odstąpienie od umowy nie jest jedynym rozwiązaniem, tylko jednym z kilku powszechnie stosowanych. Jeżeli znajdują się Państwo w takiej sytuacji i szukają najkorzystniejszego rozwiązania, proszę o kontakt. Zawodowo zajmuję się takimi sprawami i na pewno po wspólnej rozmowie i poznaniu Państwa priorytetów znajdziemy wyjście z sytuacji,

NEWER OLDER 1 2 4 5