kwiecień 5

Koszty najmu pojazdu zastępczego

Odszkodowanie z tytułu najmu pojazdu zastępczego należy się osobom, które na skutek uszkodzenia własnego pojazdu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, zmuszone zostały do wynajęcia pojazdu zastępczego. Przy czym zawarcie umowy najmu musi być normalnym następstwem kolizji w której uszkodzony został pojazd firmowy. Działanie poszkodowanego bowiem zmierzało do uniknięcia innej szkody, która mogłaby wynikać np z zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na okres naprawy pojazdu firmowego uszkodzonego na skutek kolizji.

W przypadku osób posiadających pojazd wykorzystywany do celów prywatnych kwestia najmu pojazdu zastępczego długo pozostawała kwestią dyskusyjną. Obecnie w doktrynie aprobowany jest pogląd, iż wynajęcie pojazdu zastępczego używanego do celów prywatnych możliwe jest również w razie wykorzystywania auta do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Aby móc wnosić o zwrot poniesionych kosztów z tytułu najmu pojazdu zastępczego, koszty te muszą zostać realnie poniesione. W związku z powyższym musi dojść do rzeczywistego najęcia pojazdu jak również uiszczenia należności z tego tytułu. Niezbędne w takich sytuacjach staje się uwzględnienie w ogólnym rozrachunku sum jakie poszkodowany zaoszczędził nie korzystając z własnego samochodu.

Obecnie sądy uznają za uzasadnione roszczenia odszkodowawcze z tytułu najmu pojazdu zastępczego wyłącznie wydatki konieczne czyli takie, które są wydatkami niezbędnymi dla korzystania z innego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim poszkodowany korzystałby ze swego środka lokomocji, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
W związku z powyższym istnieje potrzeba wykazania w postępowaniu sądowym związku przyczynowego między wypadkiem (szkodą), a najmem pojazdu i koniecznością jego wynajęcia oraz wykazanie okresu niezbędnego korzystania z wynajętego samochodu (np. rzeczywisty czas naprawy pojazdu poszkodowanego).
W przypadku szkody całkowitej, zasadnym jest przyjęcie terminu, w której poszkodowany mógł nabyć nowy pojazd. Z uwago jednak na trudności dowodowe związane z wykazaniem tego terminu przyjmuje się, że w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie z tytułu najmu pojazdu zastępczego przyznawane jest do dnia wypłaty odszkodowania lub datę późniejszą, gdy poszkodowany po uzyskaniu odszkodowania potrzebuje pewnego okresu na wybór i kupno nowego pojazdu.

Wynajmując pojazd zastępczy należy pamiętać, aby pojazd ten miał parametry porównywalne z cechami pojazdu uszkodzonego.

Moja Kancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy o odszkodowania komunikacyjne, w tym odszkodowania za pojazd zastępczy. Zapraszam do współpracy.