paź 30

Wydobycie kluczy parujących z dekodera Polsatu nie jest przestępstwem – wyrok SR dla m.st. Warszawy sygn. akt III K 876/14.

Wydobycie kluczy parujących z dekodera Polsatu nie jest przestępstwem – wyrok SR dla m.st. Warszawy sygn. akt III K 876/14.

Trafiła mi się bardzo ciekawa sprawa z oskarżenia oskarżycieli subsydiarnych – Telewizji Polsat S.A. oraz Nagravision S.A., dotycząca kwestii przełamywania zabezpieczeń w należących do Polsatu dekoderach telewizji cyfrowej, poprzez wydobywanie z pamięci tych dekoderów klucza parującego prywatnego. Celem takiego zabiegu, miałoby być umożliwienie współpracy karty Cyfrowego Polsatu z innym dekoderem, niż ten dostarczony z kartą.

Sprawa była o tyle interesująca, że oskarżyciele subsydiarni twierdzili, że po pierwsze oskarżeni przełamali zabezpieczenia pamięci dekodera w którym zapisany był klucz prywatny (art. 267 k.k.) ale również poprzez takie działanie i udostępnienie zleceniodawcy przedmiotowego klucza parującego, tworzyli urządzenia niedozwolone o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych na dostępie warunkowym (tj. art 6 ust 1 i 2 przedmiotowej ustawy).

W ocenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, III Wydziału Karnego, w pierwszej kolejności należało stwierdzić, iż zarzut naruszenia art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych na dostępie warunkowym, został wykluczony na skutek postanowienia Sądu Okręgowego, jaki zapadł na skutek przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu, z uwagi na niewyczerpanie przez oskarżyciela subsydiarnego spoczywających na nim obowiązków z tytułu składanego przez niego aktu oskarżenia. Pod drugie zaś, Sąd Rejonowy stwierdził, że przestępstwo z art. 267 k.k. polega na uzyskaniu dostępu do informacji nie przeznaczonej dla sprawcy i uniewinnił obu oskarżonych. W realiach niniejszej sprawy zdaniem Sądu, informacją jest sygnał telewizyjny, a zabezpieczeniem klucz parujący kartę z dekoderem. Tym samym, odczytanie klucza parującego prywatnego nie niesie jakiejkolwiek korzyści dla użytkownika urządzenia i karty bowiem dostęp faktyczny do sygnału płatnej telewizji cyfrowej nie jest uzależniony od kluczy parujących kartę z dekoderem, lecz faktu opłacenia przez użytkownika abonamentu. Innymi słowy, uzyskanie dostępu do klucza parującego prywatnego nie powoduje, że użytkownik może oglądać płatną telewizję cyfrową nie płacąc abonamentu.

Co więcej, oskarżyciel subsydiarny podniósł w trakcie postępowania przed Sądem I instancji zarzut ujawnienia przez oskarżonych tajemnicy przedsiębiorstwa. Sąd Rejonowy stwierdził zaś, że klucz parujący nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa bowiem samo jego istnienie jak i jego charakter były przedmiotem publicznej wymiany poglądów w przestrzeni elektronicznej, Sam zaś klucz parujący to ciąg znaków nie niosący za sobą żadnej konkretnej informacji i sam w sobie nikomu nie przynoszący wiedzy o jakichkolwiek tajemnicach przedsiębiorstwa.

Wyrok Sądu Rejonowego został zaskarżony przez oskarżycieli subsydiarnych do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd Okręgowy w swoim wyroku sygn. akt IX Ka 720/17 utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu I instancji i oskarżonych uniewinnił od zarzucanych im czynów.

Kluczową tezą wyroku Sądu Okręgowego jest uznanie, że klucz parujący nie jest informacją w rozumieniu art. 267 k.k., co powoduje zbędność ustaleń co do tego, czy został on uzyskany za pomocą któregoś ze sposobów wskazanych w tym przepisie. Brak bowiem po stronie osoby oskarżonej realizacji choćby jednego ze znamion czynu zabronionego, powoduje nienmożność przypisania mu odpowiedzialności za dane przestępstwo.

Z powyższym wyrokiem nie zgodził się oskarżyciel subsydiarny Telewizja Polsat S.A., który wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Obecnie sprawa czeka aby Sąd Najwyższy wypowiedział się w przedmiocie jej przyjęcia do rozpoznania.

adw. Mikołaja Mrowiec jest odpowiedzialny za reprezentowanie jednego z oskarżonych w postępowaniu przed Sądem Rejonowym i następnie Sądem Okręgowym w niniejszej sprawie. Na obecnym etapie, reprezentuje oboje oskarżonych w postępowaniu w sprawie złożonej skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym.

Sprawa swój początek miała w 2010 r. i odbiła się szerokim echem w mediach elektronicznych.

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/55676,Lamal-kody-platformy-cyfrowej.html

https://tech.wp.pl/policyjna-oblawa-na-kradnacych-sygnal-platform-cyfrowych-6034812520281217a

https://gp24.pl/lamal-zabezpieczenia-telewizji-cyfrowych-i-wpadl-wideo/ar/4732899

https://satkurier.pl/news/56836?newsId=56836&page=2

https://media2.pl/media/66399-Lamal-kody-Cyfrowego-Polsatu.html

https://polskatimes.pl/ujeto-montera-ktory-lamal-kody-platform-cyfrowych-w-calej-ue/ar/279433